Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALING

De e-commerce website van Metaalwaren Claerbout, een BVBA met maatschappelijke zetel te Bruggesteenweg 258, Hooglede-Gits, BTW BE 0432.826.965, RPR OOSTENDE, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Metaalwaren Claerbout moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Metaalwaren Claerbout aanvaard zijn.

 

Artikel 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zowel exclusief als inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen (verplichte recupel bijdrage etc.).

Wat betreft de leveringskosten van onze website betreft, deze kan U altijd in detail terugvinden op onze website.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogussen en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Metaalwaren Claerbout niet.Metaalwaren Claerbout is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Metaalwaren Claerbout. Metaalwaren Claerbout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: ONLINE AANKOPEN

Om een online aankoop bij ons te bevestigen dient U het desgewenste product in uw winkelmandje te leggen. Vervolgens dient U bij ons een account te generen vooraleer U met de aankoop kan verder gaan.

Nadat U een account bij ons hebt aangemaakt gaat U verder in de bestelprocedure. U kan kiezen voor een afwijkend afleveradres of U kan het naar uw facturatieadres laten versturen. Vervolgens kan U de verzendmethode selecteren.
U kan ervoor kiezen om uw bestelling zelf te komen ophalen (zonder meerprijs) of het bij U thuis laten bezorgen (meerprijs hiervoor loopt tussen € 10 (incl. BTW) en € 50 (incl. BTW - afhankelijk van het gewicht/grootte. Onze bestellingen via de webshop versturen wij enkel per DPD (kleine pakketten) ofwel per GLS (pallet).

Vervolgens komt U op het volgend scherm waarop U de betaalmethode kan selecteren. U kan bij bestellingen via de webshop van Metaalwaren Claerbout kiezen voor bankoverschrijving of U kan doorgestuurd worden naar een beveiligde betaalserver (in dit geval Ogone), daar kan U kiezen voor bancontact, Mastercard of Visa.

Tot slot krijgt U nog een overzicht van uw bestelling die U bij het klikken op "bestellen" ook meteen in uw mailbox zal zien verschijnen. Een fout geslopen in uw bestelling? Gelieve dit dan binnen de 24u door te geven.


Artikel 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Overige landen kunnen overigens altijd een e-mail sturen naar onze klantendienst.

De levering gebeurt door DPD ofwel per GLS.
- DPD: min. kosten € 10 (incl. BTW) - Levertermijn: 2 à 3 werkdagen na melding in uw mailbox(*)
- GLS: min. kosten € 50 (incl. BTW) - Levertermijn: +/- 5 werkdagen na melding in uw mailbox(*)

(*) Bestellingen kunnen altijd opgevolgd worden via onze website om de status van uw bestelling op te volgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan onze klantendienst (retour@claerbout.be). Dit dient uitdrukkelijk binnen de 24u na ontvangst van uw pakketje te gebeuren. Metaalwaren Claerbout kan de status van uw bestelling ook opvolgen bij de bovengenoemde transportbedrijven.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren deze keuze niet door Metaalwaren Claerbout was geboden.


Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Metaalwaren Claerbout. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorberhoud van Metaalwaren Claerbout te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Metaalwaren Claerbout.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdag na de dag van in ontvangstname van uw pakket.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, Metaalwaren Claerbout, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier die U bij elk besteld pakket kan terugvinden.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdag na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst de herroepen aan Metaalwaren Claerbout heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Metaalwaren Claerbout (Bruggestraat 156, 8830 Hooglede-Gits). De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 50.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Metaalwaren Claerbout zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Metaalwaren Claerbout alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskoten (geen retourskosten), aan de klant terugbetalen binnen max. 14 kalenderdagen nadat Metaalwaren Claerbout op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Metaalwaren Claerbout wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra koten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Metaalwaren Claerbout geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Metaalwaren Claerbout betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient te klant contact op te nemen met de klantendienst van Metaalwaren Claerbout en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Metaalwaren Claerbout.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Metaalwaren Claerbout zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24u na vaststelling ervan door e klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling en/of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van Metaalwaren Claerbout is bereikbaar op het telefoonnummer 051/725 726, via e-mail op retour@claerbout.be of per post op het volgende adres: Bruggestraat 156, 8830 Hooglede-Gits. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Metaalwaren Claerbout, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door U meegedeelde persoongegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoongegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Metaalwaren Claerbout, Bruggesteenweg 258, 8830 Hooglede-Gits, info@claerbout.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoongegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Metaalwaren Claerbout, Bruggesteenweg 112 te Hooglede-Gits of via e-mail naar retour@claerbout.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven (bv. leveranciers om meer informatie te bekomen).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Metaalwaren Claerbout heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Metaalwaren Claerbout houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt U ons contacteren op info@claerbout.be.


Artikel 11: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

1. "First party cookies" zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog, een vooraf ingevuld formulier met dat dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

2. "Third party cookies" zijn cookies die niet afkomstig z ijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezig marketing of advertentieplug-in zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Door gebruik te maken van onze website, gaat U akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Metaalwaren Claerbout. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 13: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.